Algemene Voorwaarden voor www.centraalcollectief.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.centraalcollectief.nl ,
zoals deze beschikbaar is gesteld door Centraal Collectief . In deze algemene
voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centraal Collectief is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Centraal Collectief.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Centraal Collectief te
mogen claimen of te veronderstellen.
Centraal Collectief streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist
zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande mededeling. Centraal Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie
van de disclaimer van www.centraalcollectief.nl op deze pagina.